Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til skoleskyss, enten på grunn av avstand mellom skole og hjem, eller på grunn av at skoleveien er definert som farlig. Kommunen er ansvarlig for, og innvilger skyss for grunnskoleelever som har vei som anses som "særlig farlig eller vanskelig" skolevei, og fylkeskommunen er ansvarlig for, og innvilger skyss for grunnskoleelever begrunnet i avstand mellom skole og hjem. 
Dersom det ikke er søkt om skoleskyss for ditt barn tidligere og denne kommer inn under skoleskyssrettighetene, må det søkes om skoleskyss.

Rett til skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til skoleskyss når gangavstanden fra elevens bosted til skolen er over:
* 2 km for elever i 1. trinn
* 4 km for elever i 2.-10. trinn.

Særlig farlig skolevei

Kommunen avgjør om en elev har rett til skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er under 4 km, eller 2 km for 1. trinn.

Vurderingen gjøres ut fra:

 • Objektive forhold: Knyttet til veistandard og trafikale forhold, klima og topografi.
 • Subjektive forhold: Knyttet til den enkelte elev, for eksempel alder.

Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleeleven til
vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken, er derfor ikke tilstrekkelig.

Delt bosted

Elever som bor i to heimer kan ha rett til skoleskyss til begge foreldrenes adresser, dersom øvrige vilkår for skyssrett er oppfylt.

Ved søknad om skoleskyss skal elevens botid dokumenteres med samværsavtale eller egenerklæring signert av begge foreldrene. Retten til skyss ved delt bosted forutsetter en planlagt og regelmessig ordning.

Skjema for botidsfordeling ved delt bosted (PDF, 168 kB)

Dette skjemaet må utfylles og legges ved søknad om skoleskyss. Dersom eleven i løpet av skoleåret får endret bosituasjon til delt bosted, må også skjemaet utfylles og innsendes til kommunen.
 

Gangavstand til holdeplass

Elevene har ikke rett til skyss fra dør til dør, selv om distansen utmåles slik. Når skyssretten på 2
eller 4 km er utløst, forventes det at elevene går en rimelig distanse fram til en
oppsamlingsplass/holdeplass. Hva som er rimelig distanse må avgjøres etter en konkret vurdering,
hvor det blant annet blir lagt vekt på elevens alder, trafikksikkerhet og framkommelighet på
strekningen. Dette gjelder uavhengig av valgt transportmiddel.

Gangavstand til holdeplass er ikke absolutt og må vurderes som veiledende i hvert enkelt tilfelle:

 • 1 km for 1. trinn
 • 1,5 km for 2.og 3. trinn
 • 2 km for 4.- 7. trinn
 • 3 km for 8.-10. trinn

Vedtak om skoleskyss

Vedtak om skoleskyss behandles i et web-basert saksbehandlingssystem, «Cert». Cert eies og driftes av AtB, og foregår i Osen kommune på denne måten:

 • Foresatte retter søknad om skoleskyss til kommunen.
 • Kommunen registrerer søknader om skyss i Cert.
 • Fylkeskommunen behandler, dvs. vedtar eller avslår skoleskyss elektronisk.
 • Godkjente søknader/elektroniske vedtak rutes deretter til AtB, som organiserer skyss.
 • AtB produserer t:kort skole og sender dem til skolene som deler ut reisebevis til elevene.


Når elevene har fått tildelt et T:kort er det viktig å merke seg at dette kortet skal følge eleven gjennom hele grunnskolen. Ta derfor godt vare på kortet!

Vedtakene gjelder for ett skoleår av gangen. Dersom det ikke er noen endringer i forutsetningene for skoleskyss, fornyes vedtaket ved overgang til nytt skoleår.

Søke om skoleskyss