Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet ønsker å bidra til at sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende kan bli bedre kjent for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for pasienter, brukere og pårørende selv.

Her finner du en oversikt over nettsider og publikasjoner med informasjon om sentrale rettigheter med mer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsenorge.no, samt på sidene helsetilsynet.no finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har ovenfor helse- og omsorgstjenesten, klageadgang o.l.

Informasjon om Pasient. og brukerombudet (POBO)

Informasjon om rettigheter, klageadgang mm.

Oversikt over sentrale rettigheter

Rett til helsetjenester i hjemmet

Rett til Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Rett til støttekontakt

Rett til avlastning

Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg

Omsorgsstønad

Pårørendes rettigheter

Klageordninger