Næringseiendom på Vingsand - til salgs

Osen kommune har et lite areal inne i Vingsand havn til salgs.

Arealet er regulert til «Fritids- og turistformål». Denne reguleringen omfatter eksempelvis rorbu, og innebærer «næringsmessig utleie av hver enkelt boenhet i minst ni måneder av året».

Før det kan planlegges bygging på tomten, er det på grunn av grunnforholdene nødvendig med en geologisk undersøkelse av grunnen. Dette må bekostes av kjøper/utbygger.  

Arealet det er snakk om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret fattet 27. juni følgende vedtak ang. salg av denne eiendommen:

 

«KOM - 040/24 vedtak
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til salg av grunn (fra gnr./bnr. 12/88) liggende i Vingsand havn, mellom sjø og Strandveien.  

Prisen settes til minimum 80 000,-

Eiendommen markedsføres på kommunens hjemmesider som “til salgs” og interessenter bes melde seg. Dersom det er flere interessenter, gjennomføres en uhildet budrunde mellom aktørene, og høyeste bud aksepteres. 

Salget gjennomføres formelt ved tinglysning først etter to år, men kjøper må betale 30 000,- med en gang. Dersom ikke de resterende 50 000,- innbetales i løpet av to år, overføres ikke eiendommen til kjøper og forblir i kommunal eie. Forskudd tilbakeføres ikke.

Kommunedirektøren pålegges å utforme kontrakt slik at dersom ikke kjøper har bebygd eiendommen innen en gitt frist, skal eiendommen tilbakeføres Osen kommune.

Kostnader som tinglysning, dokumentavgift og oppmåling mv. dekkes av kjøper.»    

Saksframlegg og sakens behandling i kommunestyret finner du her: Dokument 24/3129 - Salg av kommunal grunn - næringsareal på Vingsand - salg fra gnr./bnr. 12/88 - Osen kommune (acossky.no)  

Dersom du er interessert i eiendommen, kan du ta kontakt med sektorleder Utvikling og Miljø, Jo Terje Stein på telefon 98 22 17 59, eller e-post jo.terje.stein@osen.kommune.no.

Frist for å melde interesse: 9. august 2024.

Eventuelle henvendelser vil bli behandlet fortrolig.