Kommunedirektør Grete Haugdal og ordfører Håvard Strand møtte Nærings- og fiskeridepartementet 23. januar

Det er nødvendig for Osen kommune, som en kystkommune i Trøndelag, å vise fram problemstillinger knyttet til utvikling av havbruksnæringen som har store konsekvenser både økonomisk og samfunnsmessig. Vi har flere avslag på laksekonsesjoner fra Mattilsynet begrunnet i dagens regelverk. Regjeringen har lansert arbeid med ny havbruksmelding. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av verdier langs Trøndelagskysten. Da må en endring til.

Fra venstre: Statssekretær Even Tronstad Sagebakken hos Fiskeri- og Havministeren, ordfører Håvard Strand og kommunedirektør Grete Haraldsdatter Haugdal.

Kommunedirektør Grete Haugdal og ordfører Håvard Strand møtte 23. januar Nærings- og fiskeridepartementet ved statssekretær for Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, Even Tronstad Sagebakken, på Stjørdal. Det var satt av god tid til presentasjon fra kommunen med dialog i etterkant. Fiskeri- og havbruksministeren selv skulle også delta, men ble på kort varsel kalt inn til statsråd. 

I Osen sin framlegging av saken hadde vi søkelyset på hvordan praktiseringen av det nasjonale regelverket rundt smitte av virussykdom hos laks, slår svært negativt ut på mulighetene til oppdrett i vår kommune. Utviklingen i våre nabokommuner påvirkes også av dette. Dagens regelverk innebærer konsekvenser som er direkte urimelige. Dette fordi det i praksis ikke tillates etablering av nye lakselokasjoner i våre sjøområder. 
Følgene av dette er:
* Tap av inntekter i flere millionersklassen årlig, fordi konsesjoner til oppdrett av laks ikke tillates.
* Tapt inntektsgrunnlag fra bosetting og tilleggsnæringer.

Andre store samfunnsmessige negative konsekvenser er at: 
* Mulighetene til utvikling og bosetting i distriktene ikke utnyttes.
* Sjøarealer som allerede er regulert til havbruk ikke tas i bruk. 
 
Det er uakseptabelt at vi må blø, som en følge av å bli stoppet fra å ta i bruk områdene som i dag er klare til bruk. Vi er for en bærekraftig forvaltning av ressursene, men i praksis må blant andre Osen kommune ta støyten for resten av landet. Potensialet for inntekt i næringen må fordeles mer rettferdig enn i dag. Vi krever at systemet for forvaltningen av havbruk utformes på nye måter ved at:
* vi og andre kommuner som er i samme situasjon får kompensert for det økonomiske tapet.

Vi mener også at fiskehelsen må ivaretas gjennom oppdaterte kunnskapsgrunnlag og nyskapende løsninger. Det kan innebære
* flytting og justering av såkalte branngater, i praksis «forbudssoner» for etablering av lokasjoner for lakseoppdrett. 
 
Vi mener Osen har et fortrinn med tilgjengelige lokasjoner for oppdrett, som vil kunne bidra til blomstring lokalt, men også vekst nasjonalt.

Vi vil følge opp saken med flere initiativer i tiden som kommer.  

Fiskeri- og havministeren er invitert til Osen for å diskutere mulighetene med oss og våre naboer på Fosen og i Namdalen. Vi har et felles ansvar for nærings- og samfunnsutvikling.