Eiendomsskatt

Skattesatsen for eiendomsskatt i Osen er to promille, og det gis et bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer på kr 200 000 pr. boenhet.

Spørsmål vedrørende takstgrunnlag

Grunnopplysningene for takserte eiendommer finner man i matrikkelen. I kartløsningen SeEiendom kan man søke på adresse eller gårds- og bruksnummer for å finne opplysninger registrert på eiendommen. For å se f.eks. bygningsnummer må man velge "vis mer informasjon om eiendommen".

Se også lenken vanlige spørsmål.

Nytt fra 01.01.2020:
Stortinget har vedtatt å redusere verdigrunnlaget (taksten) med 30%. For å kompensere for tapte inntekter har Osen kommune ved kommunestyret vedtatt å redusere bunnfradraget fra 500 000,- til 200.000,- kroner. Skattesatsen er fortsatt 2 promille.
Da bunnfradraget er satt ned vil dette også utløse skatt for noen bolig- og fritidseiendommer som tidligere ikke har blitt beskattet.

Utlegging av eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med 1. mars. Skattelisten legges ut til gjennomsyn i kommunens resepsjon og på hjemmesiden. Samtidig sendes det ut skatteseddel til regningsmottaker for eiendommen.

Klage

Fristen for å klage på fastsatt eiendomsskattetakst er 15. april. Klageskjema finner du nederst på artikkelen, men det er ikke nødvendig å benytte skjema dersom man vil klage.

Klagen sendes Osen kommune på e-post til postmottak@osen.kommune.no eller pr. brev til:
Osen kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for de mange kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgtjenester, bibliotek, vedlikehold av veier osv. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Osen kommunestyre fattet i møte 31.03.14 prinsippvedtak om innføring av eiendomsskatt i Osen kommune. Som en følge av dette ble det i 2015 første gang skrevet ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er kommunestyret som skriver ut skatten. Eiendommens takst danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8 A-1-2: «(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.» Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvilke eiendommer skatten skal skrives ut på, hvilke satser som skal gjelde og eventuelt bunnfradrag/reduksjonsfaktor.

Kunngjøring - skatteliste:

Osen kommune kunngjør senest 1. mars hvert år en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7.

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 2 MB)

Skatteliste for utlegging (PDF, 299 kB)

Klageskjema (PDF, 93 kB)