Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kart og oppmåling

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Søknad om fradeling av eiendom


Generelt

Ved ønske om fradeling eller bortfeste av areal må grunneier søke om tillatelse til dette. Eget skjema for fradeling fylles ut . Søknaden skal underskrives av alle hjemmelshavere til den eiendommen som arealet skal deles fra eller deres advokat. Sammen med fradelingssøknaden skal det alltid følge kart i målestokk 1:1000 som skal vise grenser for det arealet som ønskes fradelt.

Planformål

Når du skal søke om fradeling må du først undersøke hvilket planformål som er vedtatt der arealet ligger. Dersom formålet med fradelingen ikke er i samsvar med vedtatt arealbruk, må du i tillegg til fradelingssøknaden sende søknad om dispensasjon fra gjeldende plan til kommunen. Det forekommer også tilfeller der det må søkes om dispensasjon fra vedtatte planbestemmelser.

Dispensasjonssøknad

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. En dispensasjonssøknad skal alltid være begrunnet. I søknaden skal det derfor opplyses om hvilke særlige grunner som finnes for å gi dispensasjon i det konkrete tilfellet. Det skal alltid krysses av i nabovarselet dersom fradelingssaken også omfatter en dispensasjonssøknad.

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal alltid varsles enten ved personlig kvittering på nabovarselskjemaets bakside eller ved rekommandert sending. Oversikt over naboer (kun tilgrensende eiendommer) og gjenboere (de som har eiendom tvers over vegen) skal påføres søknadsskjemaet for fradelingen. Gjenpart av nabovarsel med naboers underskrift eller postens kvittering skal sendes Osen kommune.

Vegadkomst

Sammen med søknad om fradeling skal det følge dokumentasjon på at ny parsell har eller vil få vegrett over privat grunn fram til offentlig veg. I tillegg skal det alltid søkes om tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til offentlig veg.

Omfattes området av reguleringsplan eller det er avkjørsel fra kommunal veg, skal avkjørselssøknaden sendes Osen kommune. I alle andre tilfeller sendes søknad Statens vegvesen Region Midt. Avkjørselstillatelse skal normalt foreligge før kommunen gir fradelingstillatelse.

Vann- og avløp

Du skal alltid krysse av i søknadsskjemaet hvilken vannforsyning og avløpsløsning den nye parsellen skal ha. Dersom det ikke er offentlig avløpsnett i rimelig nærhet til parsell som skal bebygges, må kommunen ha gitt utslippstillatelse før vi fatter vedtak i fradelingssaken. Du må i slike saker ta kontakt med rørleggere, gravemaskinfirmaer eller andre firmaer som jobber innen fagfeltet. Disse firmaene prosjekterer avløpsanlegg og sender nødvendig søknad om utslippstillatelse til kommunen.