Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Deling av eiendom

Ved fradeling eller bortfeste av areal må grunneier rekvirere kart- og delingsforretning over det areal som ønskes fradelt eller bortfestet. Eget skjema for fradeling fylles ut komplett på side 1 og 2. Søknaden skal skrives under av alle hjemmelshavere på den eiendommen som arealet skal deles fra eller deres advokat.

Sammen med fradelingssøknaden skal det alltid følge kart i målestokk 1:1000 som skal vise grenser for det arealet som ønskes fradelt. Kart får du av Osen kommune.

I karteksempelet under er den omsøkte parsell vist med skravur.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Planstatus i området

Når du skal søke fradeling skal du alltid undersøke med kommunen om hvilken planstatus som er vedtatt der arealet ligger. Dersom formålet med fradelingen ikke er i samsvar med vedtatt arealbruk, må du i tillegg til fradelingssøknaden også sende søknad om dispensasjon fra gjeldende plan til kommunen. Det forekommer også tilfeller der det må søkes om dispensasjon fra vedtatte planbestemmelser.

Klikk for stort bilde 

I søknaden skal det alltid opplyses om hvilke særlige grunner som finnes for å gi dispensasjon i det konkrete tilfellet.

Det skal alltid krysses av i nabovarselet dersom fradelingssaken også omfatter en dispensasjonssøknad.

I karteksempelet til høyre ligger den omsøkte parsellen i grønt område (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål i kommuneplanen), mens det er søkt om fradeling til boligformål. Det må da søkes dispensasjon fra kommuneplanen.

Dispensasjonssøknad

En dispensasjonssøknad skal alltid være begrunnet. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal alltid varsles enten ved personlig kvittering på nabovarselskjemaets bakside eller ved rekommandert sending. Oversikt over naboer (kun tilgrensende eiendommer) og gjenboere (de som har eiendom tvers over vegen) skal påføres søknadsskjemaet for fradelingen. Gjenpart av nabovarsel med naboers underskrift eller postens kvittering skal sendes Osen kommune.

Vegadkomst

Sammen med søknad om fradeling skal det følge dokumentasjon på at ny parsell har eller vil få vegrett over privat grunn fram til offentlig veg. I tillegg skal det alltid søkes om tillatelse til ny eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til offentlig veg.

Omfattes området av reguleringsplan eller det er avkjørsel fra kommunal veg, skal avkjørselssøknaden sendes Osen kommune. I alle andre tilfeller sendes søknad Statens vegvesen Region Midt. Avkjørselstillatelse skal normalt foreligge før kommunen gir fradelingstillatelse.

Vann- og avløp

Du skal alltid krysse av i fradelingssøknadsskjemaet hvilken vannforsyning og avløpsløsning den nye parsellen skal ha. Dersom det ikke er offentlig avløpsnett i rimelig nærhet til parsell som skal bebygges, må kommunen ha gitt utslippstillatelse før vi fatter vedtak i fradelingssaken. Du må i slike saker ta kontakt med rørleggere, gravemaskinfirmaer eller andre firmaer som jobber innen fagfeltet. Disse firmaene prosjekterer avløpsanlegg og sender nødvendig søknad om utslippstillatelse til kommunen.

Saksbehandlingstider

Dersom du har sendt alle nødvendige søknadspapirer til kommunen og disse er korrekt utfylt, vil en søknad som ikke krever dispensasjonsbehandling ta ca. 3 uker å behandle. Innebærer fradelingen en dispensasjon eller flere, må vi sende saken på ekstern høring før politisk behandling i kommunen. Saken vil i slike tilfeller ta ca. 8-12 uker å behandle.

Kulturminnemyndighetene kan i noen tilfeller ønske befaring av områder. De krever at dette skal gjøres på snø og telefri mark dersom de har mistanke om at tiltaket kan være i konflikt med automatisk fredede kulturminner. Vi må da vente med å fatte vedtak inntil slik befaring er gjennomført.

Søknader som er mangelfullt utfylt vil ta lengre tid å behandle.

Gebyr for saksbehandling og oppmåling

Kommunen tar gebyr for behandling av fradelingssøknad etter det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ. Saksbehandlingsgebyr skal betales selv om du skulle få avslag på en søknad. Oppmålingsgebyr betales dersom søknaden godkjennes.

Oppmåling

Når delingstillatelse er gitt, vil det bli kalt inn til oppmålingsforretning. Oppmåling foregår normalt ikke i månedene desember til februar. Dersom du ikke selv kan møte ved forretningen kan du gi fullmakt til en annen som kan representere deg.

Det fradelte arealet får nytt gårds- og bruksnummer og det utstedes matrikkelbrev som besørges tinglyst av kommunen.

Selger og kjøpers oppgaver

Selger og kjøper av eiendommen må selv sørge for å utstede skjøte på det nye gårds- og bruksnummeret slik at eiendomsretten overføres fra selger til kjøper. I de fleste tilfeller skal det legges ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet. Skjema finnes i høyremenyen.

Veiledning

Kommuneplanens arealdel er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Der vil du kunne finne gjeldende planstatus i områder som ikke omfattes av reguleringsplan. Situasjonskart kan du ta ut på denne siden.

Skjema Alltid Sendes inn når
Skjemaoversikt
 
Søknad om fradeling X  
Kart i målestokk 1:1000 X  
Nabovarsel X  
Gjenpart nabovarsel X  
Søknad om dispensasjon   Tiltaket strider mot vedtatt arealbruk eller bestemmelser til plan
Søknad om ny avkjørsel/utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg eller fylkesveg   Avkjørsel ikke er sikret i vedtatt reguleringsplan
Dokumentasjon på adkomstrett over privat veg eller grunn   Ny parsell ikke har adkomst direkte fra offentlig veg
Søknad om utslipp   Parsell ikke kan koples til offentlig nett