Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Byggesak

På denne siden finner du informasjon om hvordan du lager en byggesøknad. For ytterligere informasjon vises til veiledningsark fra Direktoratet for Byggkvalitet. Se også artikkel om nye byggeregler fra 1. juli med informasjon om tiltak som ikke krever søknad.

Hvordan lage en byggesøknad?

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson selv står ansvarlig for arbeidet, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader.

Når du gått gjennom punktene under vil du være klar til å sende inn søknaden. Ta kontakt med Utvikling og Miljø hvis du står fast eller lurer på noe underveis. Du kan også avtale en forhåndskonferanse med saksbehandler.

 1. Plangrunnlag: For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på eiendommen din er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på eiendommen. Denne informasjonen kan du finne i kommuneplanens arealdel. Dersom eiendommen ligger i et område som vises med sort skravur på hvit bakgrunn gjelder egen reguleringsplan. Henvend deg til Utvikling og Miljø for ytterligere detaljer.
   
 2. Kart: I søknaden må du vedlegge et kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til Utvikling og Miljø. Husk å tegne på avstand til nabogrense(r), veier og andre bygninger. Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.
   
 3. Tegninger: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger. Alle berørte fasader må vises. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.
   
 4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv. Vi gjør oppmerksom på at hvis du må søke om dispensasjon så vil saksbehandlingsfristen bli lengre enn 3 uker.
   
 5. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette er ikke nødvendig for byggverk under 50 m2.
   
 6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel. Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan du bestille fra Utvikling og Miljø.
   
 7. Tilknytning til infrastruktur: Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden.
   
 8. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. Søknadsskjema og andre relevante skjema finner du i lenken blanketter.

 

Tidsfrister og gebyrer

Tidsfristene for kommunens saksbehandling avhenger av flere forskjellige forhold. Det kan være om tiltaket medfører dispensasjon, om det foreligger nabomerknader og om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter.

Byggesaksbehandling er gebyrbelagt.

Kontakt

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 72 57 82 00
Mobil 909 35 087