Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nye krav til avstand mellom campingenheter og parsellinndeling

Flere aktører har etterlyst tydeligere avstandsregler på norske campingplasser. Derfor har regjeringen nå vedtatt krav til fire meter avstand mellom campingenheter på campingplasser. Samtidig forskriftsfestes en definisjon av begrepet campingenhet.

Dette er nå tatt inn i TEK 17 (Byggteknisk forskrift) som nytt pkt. 7 under § 11-6.

§ 11-6 nytt syvende ledd skal lyde:

(7) For lovlig etablerte campingplasser gjelder følgende:

a.         Mellom campingenheter kan avstanden i annet ledd* reduseres til minimum 4,0 meter dersom det totale arealet for campingenheten ikke overstiger 75 m​2 og campingenheten ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,0 meter over bakken. I en campingenhet inngår en campingvogn, bobil, villavogn, husvogn o.l. med tilhørende telt, fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk.

b.         Avstanden måles fra ytterpunkt til ytterpunkt på campingenheten. Kapittel 5 og 6 kommer ikke til anvendelse ved beregning av areal, høyde og avstand for campingenheter, men gjelder ved beregning av avstand til nabogrense.

c.         Campingplass skal deles opp i parseller med grunnareal på maksimalt 1200 m​2. Mellom parsellene skal det være branngater på minimum 8,0 meter bredde.

*Annet ledd sier: Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand.

 

Link til TEK 17 (Byggteknisk forskrift) i Lovdata:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=byggteknisk%20forskrift