Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Beite og beitebruk

Å ha dyr på beite er god dyrevelferd og god utnytting av naturressurssene. Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Formålet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, i tillegg til å redusere tap av dyr på beite.

Organisert beitebruk 

Med organisert beitebruk menes husdyreiere som er organisert i felles beite- og sankelag, og som samarbeider om beite i utmark. Foruten produksjonstilskuddet, er det to ulike tilskuddsordninger som er rettet spesielt mot bruk av utmarksbeite: 

  • Organiserte beitelag med organisasjonsnummer, kan søke om driftstilskudd pr. dyr sluppet på utmarksbeite gjennom ordningen med miljøtilskudd i jordbruket. Den som har myndighet til å forplikte laget, dvs. lederen, sender søknad via Altinn innen 15. november. 

  • Tilskudd til investeringer i beitefelt der dyr beiter i utmarka.  Det kan søkes om tilskudd til faste innretninger som samlekruer, ferister, sperregjerder m.v. Søknader fra organiserte beitelag prioriteres. Søknadsfrist er 15. februar. 

Om tilskudd til tiltak i beiteområder.

Søknadsskjema - tilskudd til tiltak i beiteområder


Tap av bufe på beite 

Det er viktig at alle som ferdes i beiteområder er oppmerksom på viktigheten av å gi beskjed om alle observasjoner som har betydning for beitedyras liv og helse. Det kan være funn av syke eller skadde dyr og funn av kadaver. 

Alle beitedyr bærer øremerker som inneholder informasjon om dyrets individnummer og eiers navn og telefonnummer. 

Det er SNO som er ansvarlig for all skadedokumentasjon og vurderinger i tilknytning til dette. Dyreeier er selv ansvarlig for å sikre at melding blir gitt til den lokale rovviltkontakten eller SNO. Alle observasjoner SKAL meldes til rovviltkontaktene så snart som mulig. Det er viktig å merke funnstedet, og å dekke til kadaveret. 

Observasjoner av store rovdyr (bjørn, ulv, jerv og gaupe) eller sportegn etter disse, må snarest mulig meldes til Statens naturoppsyn (SNO).

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge (PDF fra bondelaget.no)


Forebyggende tiltak

Søknadsfristen er 15. januar.

I områder der tap av bufe skyldes fredet rovvilt, dvs bjørn, jerv, ulv eller kongeørn, kan du som dyreeier søke Statsforvalteren om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Aktuelle tiltak kan f.eks. være oppsetting av rovviltsikkert gjerde, ekstraordinært tilsyn eller tidlig heimsanking av dyra fra fjellet. 

Søknadsskjema - forebyggende tiltak mot rovviltskader
 

Erstatning for dyr tatt av fredet rovvilt

Søknadsfristen er 1. november. 
 

Dyreeiere kan også søke Statsforvalteren om erstatning for dyr tatt av fredet rovvilt.  

Søknadsskjema - erstatning for sau drept av fredet rovvilt

Informasjon fra Statsforvalteren i Trøndelag: Erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt