Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

For å søke HC-kort må du:

 • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

 • kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelsen ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig, medisinsk behandling.

Til deg som skal søke om HC-kort

Hvilke søkere prioriterer kommunen?

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Kommunen har derfor visse kriterier vi vektlegger når vi behandler søknadene. Vi prioriterer søkere som:

 • har begrensede muligheter til å gå
 • har et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted eller arbeid 
 • ofte er på helserelaterte besøk der det er vanskelig å parkere 

Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres høyest. 

Vi vurderer søknadene på bakgrunn av de medisinske opplysningene fra legen og behovet for parkering som du selv oppgir i søknaden. Vi er opptatt av lik og rettferdig behandling av alle søknader.

Hvilke søkere prioriterer vi ikke?
 • Søkere som kun enkelte ganger har behov for enklere parkering, f.eks. til å gå i butikken eller dra på sosiale aktiviteter.
 • Søkere som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller som har andre alternative løsninger.
Kan passasjerer få parkeringstillatelse?

Det skal mye til før kommunen innvilger tillatelse til en passasjer. Behovene kan ivaretas ved at sjåføren slipper personen av, før hun parkerer bilen på ordinær parkeringsplass. 

Dette kan kan synes tungvint. Likevel er forflytningshemmede førere i en vanskeligere situasjon. De kan bli hindret fra å utføre gjøremålene sine, hvis spesialplassene er opptatt av biler med førere som kan gå selv.

Kommunen innvilger parkeringstillatelse til passasjerer i de tilfellene der personen vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

I tillegg til at passasjeren har problemer med å gå, må personen ha et særlig behov for parkeringslettelse.

Hva betyr "særlig behov for parkeringslette"?

Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslette, har vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at kommunen skal se på

 • de konkrete stedene søkeren må oppsøke
 • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 • hvor hyppig søker har dette behovet og
 • om problemet kan løses på annen måte.

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet som f.eks. medisinsk behandling og oppfølging

Slik søker du om parkeringstillatelse (HC-kort)

SKJEMA - SØKNAD OM TILLATELSE

Sammen med søknaden må du legge ved:

 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • ID-kort til passasjeren, hvis du søker for passasjer
 • bilde i passfotostørrelse

Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker på nytt.

Hvis du ikke får sendt vedleggene digitalt, kan du sende per post til Osen kommune, Sektor Helse, Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN

Skal du fornye et HC-kort?

Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med vedlegg senest en til to måneder før utløpsdato på det tidligere utstedte kortet.

Svar på søknaden

Kommunen svarer på søknaden innen en måned, og svaret sendes i posten. 

Hvis vi trenger ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, vil du få brev om dette. Kommunen avgjør søknaden innen fire uker fra den datoen vi har tilstrekkelig informasjon til å fatte et riktig vedtak.

 

Til deg som har fått HC-kort

Hvor kan HC-kortet brukes?

•    I hele Norge med unntak av privat vei.
•    I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
•    På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
•    På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt
lengste parkeringstid.
•    Ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset
parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
•    På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
•    Fritak i enkelte bompengeringer i Norge.

Regler for bruk av kortet
 • Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.
 • Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren.
 • Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert. Tillatelsen må leveres tilbake til kommunen når du ikke lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig.

Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvis du mister kortet

Hvis du mister eller får stjålet kortet, må du melde det til politiet. Kopi av tapsmelding eller anmeldelse og nytt bilde leverer du til Osen kommune, Sektor Helse, Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN.