Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klage på helse- og omsorgstjenester

 

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen du bor, eller der du for tida oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenestene du har krav på.

Hvis du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, har du mulighet til å klage.

Du kan klage hvis du mener du ikke har fått oppfylt rettighetene dine, for eksempel at du ikke får de tjenestene du har krav på, eller du er uenig i helsetjenesten sin vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har fattet vedtaket du er uenig i skal få anledning til å endre standpunkt, skal du sende klagen til den som har fattet vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen, sendes den videre til Fylkesmannen til avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten må rette seg etter dette.

Du kan også be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter. Dette kan for eksempel dreie seg om kvaliteten på helsehjelpen, helsepersonells oppførsel, saksbehandlingsfeil mv. Du ber om dette ved å sende brev til Fylkesmannen.

Se nærmere informasjon om klage på helse- og omsorgstjenester i høyremenyen.