Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan for Brøgghaugen - Planvedtak

Osen kommunestyre fatte i møte 30.08.17 endelig vedtak om reguleringsplan for Brøgghaugen , planID 1633201605, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Reguleringsplanen omfatter eiendommen Gnr 12 bnr. 101 m. fl. og dekker hele «Brøgghaugen» samt tilstøtende kai-/marinaanlegg på Vingsand. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12. For ytterligere detaljer vises det til selve planen.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 1-9. Eventuell klage sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller postmottak@osen.kommune.no innen 03.10.17.

Plankart (PDF, 502 kB)

Planbestemmelser (PDF, 216 kB)

Andre gangs politisk behandling

Saken ble behandlet i Osen kommunestyre 30.08.17 som sak 41/17. Følgende vedtak ble fattet:

Osen kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Brøgghaugen, plan-ID 1633201605, med bestemmelser og plankart datert 22.08.17.

Grønn struktur forlenges langs felt 2-3-4 for å skille grense mellom hyttetomtene og eksisterende virksomhet (kart ble vedlagt forslaget). Tomtegrensen reduseres tilsvarende grønn sone, men byggegrense opprettholdes. Bestemmelsen redigeres i tråd med vedtaket. Ved etablering av grønn struktur på siden av tomt 1-2-3-4, så skal det legges til rette for allmenn ferdsel.

Saksframstilling (PDF, 392 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 193 kB)

ROS-analyse (PDF, 237 kB)

Planbestemmelser (PDF, 217 kB)

Plankart (PDF, 643 kB)

Høringsuttalelser (PDF, 5 MB)

 

 

Første gangs politisk behandling

Saken ble behandlet i Hovedutvalg for Utvikling og Miljø 15.03.17 som sak 15/17. Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtar i medhold av pbl. § 12-11 å fremme forslag til reguleringsplan for «Brøgghaugen» omfattende Gnr. 12 bnr. 101 m.fl. med kart datert 10.03.17 og bestemmelser datert 28.02.17.

Kommunen stiller krav om ytterligere detaljering av planen vedrørende vann- og avløpsløsning.

Planforslaget sendes på høring til berørte offentlige parter og grunneiere innenfor reguleringsplanområdet og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. Frist for høringsuttalelser settes til 12.05.2017.

Saksframlegg (PDF, 338 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 175 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 181 kB)

ROS-analyse (PDF, 334 kB)

SOSI-fil (SOS, 54 kB)

Uttalelser forhåndsvarsel (PDF, 4 MB)


Melding om oppstart av planarbeid

Osen1.jpg - Klikk for stort bilde

 

Oppstart av planarbeid ble varslet 14.09.16. Merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes tiltakshaver på e-post til wiggo.wodahl@ntebb.no. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 04.11.16.

Varselbrev (PDF, 202 kB)

Fant du det du lette etter?