Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Osen kommune ved hovedutvalg for Utvikling og Miljø vedtok i møte 06.09.17, sak 39/17, å legge forslag til plan og forskrift for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune ut til høring og offentlig ettersyn, jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 11-14 og forvaltningsloven § 37.

Frist for å komme med merknader er 17.10.17.

Merknader til plan og forskrift sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen eller på e-post: postmottak@osen.kommune.no.

Utkast til plan og forskrift (PDF, 3 MB)

Saksutredning med vedtak (PDF, 81 kB)

Osen kommunestyre fatte i møte 30.08.17 endelig vedtak om reguleringsplan for Brøgghaugen , planID 1633201605, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Reguleringsplanen omfatter eiendommen Gnr 12 bnr. 101 m. fl. og dekker hele «Brøgghaugen» samt tilstøtende kai-/marinaanlegg på Vingsand. Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12. For ytterligere detaljer vises det til selve planen.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 1-9. Eventuell klage sendes Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, eller postmottak@osen.kommune.no innen 03.10.17.

Plankart (PDF, 502 kB)

Planbestemmelser (PDF, 216 kB)

Reguleringsforslaget har til hensikt å legge til rette for etablering av dypvannskai, utvide næringsarealene og øke kapasitet på anlegg for fritidsbåter og næringsfartøy.

Frist for tilbakemeldinger er satt til 20.10.2017.

Lenke til detaljert oppstartsvarsel (PDF, 650 kB).

 

Fant du det du lette etter?