Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eiendomsskatt

Osen kommunestyre vedtok i 2014 å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra og med 2015. I kommunestyrets møte 20.12.17, sak 73/17 ble det vedtatt at skattesatsen for 2018 settes til to promille og at det gis et bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer på kr 500 000.

Spørsmål vedrørende takstgrunnlag

Grunnopplysningene for takserte eiendommer finner man i matrikkelen. I kartløsningen SeEiendom kan man søke på adresse eller gårds- og bruksnummer for å finne opplysninger registrert på eiendommen. For å se f.eks. bygningsnummer må man velge "vis mer informasjon om eiendommen".

Se også lenken vanlige spørsmål.

Utlegging av eiendomsskatteliste for 2018 til offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med 1. mars. Skattelisten legges ut til gjennomsyn i kommunens resepsjon og på hjemmesiden. Samtidig sendes det ut skatteseddel til regningsmottaker for eiendommen.

Noen skatteytere vil oppleve at taksten er endret siden 2017, eller at de i år har fått takst for første gang. Dette skjer automatisk dersom byggearbeider har blitt fullført etter 2017, dersom taksten er endret etter klage eller dersom det er blitt oppdaget feil i tidligere takstgrunnlag som nå er rettet.

Klage

Fristen for å klage på fastsatt eiendomsskattetakst er 15. april 2018. Klageskjema kan lastes ned i høyremenyen, men det er ikke nødvendig å benytte skjema dersom man vil klage.

Klagen sendes Osen kommune på e-post til postmottak@osen.kommune.no eller pr. brev til:
Osen kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for de mange kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgtjenester, bibliotek, vedlikehold av veier osv. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Osen kommunestyre fattet i møte 31.03.14 prinsippvedtak om innføring av eiendomsskatt i Osen kommune. Som en følge av dette ble det i 2015 første gang skrevet ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er kommunestyret som skriver ut skatten. Eiendommens takst danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8 A-1-2: «(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.» Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvilke eiendommer skatten skal skrives ut på, hvilke satser som skal gjelde og eventuelt bunnfradrag/reduksjonsfaktor.

Kunngjøring - skatteliste:

Osen kommune kunngjør senest 01.03.18 en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7.

For mer informasjon om taksering vises til vedtatte rammer og retningslinjer for taksering.

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer om du ønsker å få hjelp fra oss for å finne informasjonen du leter etter.