Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til skoleskyss, enten på grunn av avstand mellom skole og hjem, eller på grunn av at skoleveien er definert som farlig. Kommunen er ansvarlig for, og innvilger skyss for grunnskoleelever som har vei som anses som "særlig farlig eller vanskelig" skolevei, og fylkeskommunen er ansvarlig for, og innvilger skyss for grunnskoleelever begrunnet i avstand mellom skole og hjem. 

Trivselsregler for skolebussen leser du her

​Rett til skoleskyss

​Avstand mellom hjem og skole.

Opplæringsloven §7-1
Elever i grunnskolen har rett til skoleskyss når gangavstanden fra egen utgangsdør til egnet skoledør er over:
2 km for elever i 1. trinn
4 km for elever i 2.-10. trinn
Gangavstand måles ved hjelp av digitalt kartverk (GIS).  
 

​Særlig farlig skolevei

Opplæringsloven § 7- 1 første ledd tredje ledd
Kommunen avgjør om en elev har rett til skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er under 4 km, eller 2 km for 1. trinn.

Fylkeskommunen avgjør om gangveien mellom hjem og holdeplass er særlig vanskelig eller farlig for elever som har rett til skyss på grunn av avstand.

Vurderingen gjøres ut fra:

 • Objektive forhold: Knyttet til veistandard og trafikale forhold, klima og topografi.
 • Subjektive forhold: Knyttet til den enkelte elev, for eksempel alder.

Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleeleven til
vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken, er derfor ikke tilstrekkelig.

Klikk for stort bilde
Delt bosted

Elever som bor like mange, eller inntil 60/40 prosent av ukedagene i to hjem, kan ha rett til
skoleskyss på grunn av avstand til begge foreldrenes adresser, jf. opplæringslovens § 7-1.

Botid som er skjevere fordelt betraktes ikke som likeverdig, og i slike tilfeller har eleven eventuelt bare rett til gratis skyss innen skolekretsen.

Botiden dokumenteres med egenerklæring signert av begge foreldre, og må være
forutsigbar og regelmessig med tanke på dimensjonering av skyssopplegg.

Dette skjemaet må utfylles og legges ved søknad om skoleskyss. Dersom eleven, i løpet av skoleåret, får endret bosituasjon til delt bosted, må også skjemaet utfylles og innsendes til kommunen.
 

Gangavstand til holdeplass

Elevene har ikke rett til skyss fra dør til dør, selv om distansen utmåles slik. Når skyss retten på hhv. 2
og 4 km er utløst, forventes det at elevene går en rimelig distanse fram til en
oppsamlingsplass/holdeplass. Hva som er rimelig distanse må avgjøres etter en konkret vurdering,
hvor det blant annet blir lagt vekt på elevens alder, trafikksikkerhet og framkommelighet på
strekningen. Dette gjelder uavhengig av valgt transportmiddel.

Gangavstand til holdeplass er ikke absolutt og må vurderes som veiledende i hvert enkelt tilfelle:

 • 1 km for 1. trinn
 • 1,5 km for 2.- 4. trinn
 • 2,5 km for 5.- 7. trinn
 • 3 km for 8.-10. trinn
 • Klikk for stort bilde

 

Vedtak om skoleskyss

Vedtak om skoleskyss behandles i et web-basert saksbehandlingssystem, «Cert». Cert eies og driftes av AtB, og foregår i Osen kommune på denne måten:

 • Foresatte retter søknad om skoleskyss til kommunen.
 • Kommunen registrerer søknader om skyss i Cert.
 • Fylkeskommunen behandler, dvs. vedtar eller avslår skoleskyss elektronisk.
 • Godkjente søknader/elektroniske vedtak rutes deretter til AtB, som organiserer skyss.
 • AtB produserer t:kort skole og sender dem til skolene som deler ut reisebevis til elevene.

Søke om skoleskyss
 

Elektroniske vedtak gjelder for et skoleår av gangen. Ved uendrede forutsetninger fornyes
elektroniske vedtak ved overgang til nytt skoleår.