Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Skoler

Skoler

De to grunnskolene som finnes i Osen kommune er Seter barne- og ungdomsskole og Strand barne- og ungdomsskole.

For å komme til Seter barne- og ungdomsskole på Seter, kan du enten ta båt mellom Sandviksberget og Seter, eller du kan kjøre gjennom Flatanger kommune. Skolen ligger sentralt til på Seter, og i gangavstand fra båthavna. Her går det ca 15 elever fordelt på trinnene 1.-10.
Rektor ved Seter skole er Lillian Dombu

Strand barne- og ungdomsskole ligger på Strand, noen minutter fra kaia på Sandviksberget, og drøyt 5 km fra Osen sentrum. Ved Strand skole har vi ca 100 elever fordelt på trinnene 1.-10.
Rektor ved Strand skole er Knut Johan Monkan.

Ordensregler

Alle skoler skal ha et ordensreglement. Det forklarer hvordan elevene skal oppføre seg på skolen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for både elever og foresatte. Vi har et felles ordensreglement for skolene i Osen, men den enkelte skole kan utarbeide sine "egne" relger i tillegg.

 

Ferie og fridager

Skoleåret skal bestå av totalt 190 skoledager. Oversikt over ferie og fridager finner du her.

 

Spesialundervisning

Alle elever har rett til å få en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære, tilpassede opplæringen, har rett til speisaludnervisning. Før en slik rett utløses, skal det gjøres tiltak på skolen før Psykisk-pedagogisk tjeneste (PPT) kobles inn. Det skal vurderes og prøves ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering. Deretter blir det gjort en henvendelse til PPT, i samråd med foreldrene, og PPT kan gjøre en sakkyndig vurdering, og deretter komme med en eventuell tilråding til skolen. Etter dette er det skolen som fatter et enkeltvedtak om eleven skal ha speisalundervisning eller ikke, og i hvilket omfang. Enkeltvedtak kan påklages av de foresatte.

Eleven eller foreldre/foresatte til eleven kan kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger. Undervisningspersonalet skal vurdere om en elev trenger spesialundervisning, og melde fra til rektor når slike behov er tilstede.

 

Elevenes læringsmiljø

Skolene i Osen kommune jobber etter Olweusprogrammet, som er et program som jobber mot mobbing og andisosial adferd. Målet er at begge skolene skal oppnå sertifisering i sitt arbeid mot mobbing. Olweusprogrammet skal både virke forebyggende og hjelpe til med løsing av akutte mobbesaker. Når ansatte har mistanke om mobbing, eller elever melder om mobbing, skal prosedyre i tråd med Olweusprogrammet settes i verk. Det er viktig at foresatte som har mistanke om mobbing gir beskjed til skolen så rakst som mulig, slik at undersøkelse og tiltak kommer raskt igang.

 

Skolene jobber i tråd med Opplæringslova og Forskrift til Opplæringslova.

 

Publisert 12.01.2017

Olweus programmet er et anti-mobbe program. Begge skolene i kommunen vår jobber etter Olweus anti-mobbeprogram.

Publisert 23.04.2015

PPT for Nord-Fosen er en interkommunal tjeneste for kommunene Osen, Roan og Åfjord.

Publisert 23.11.2016

Elever i grunnskolen har rett til skoleskyss, enten på grunn av avstand mellom skole og hjem, eller på grunn av at skoleveien er definert som farlig. Kommunen er ansvarlig for, og innvilger skyss for grunnskoleelever som har vei som anses som "særlig farlig eller vanskelig" skolevei, og fylkeskommunen er ansvarlig for, og innvilger skyss for grunnskoleelever begrunnet i avstand mellom skole og hjem. 

Trivselsregler for skolebussen leser du her

 

Kontakt

Sissel Blix  Aaknes
Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur
725 78 200
414 48 960