Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skole

Vi har bare en skole i Osen kommune, men dette er en skole vi er stolte av. Her legges det ned veldig mye bra arbeid. 

Strand barne- og ungdomsskole ligger på Strand, noen minutter fra kaia på Sandviksberget, og drøyt 5 km fra Osen sentrum. Ved Strand barne- og ungdomsskole skole har vi i underkant av 100 elever fordelt på trinnene 1.-10.
Fra oktober 2022 fikk vi ny rektor ved Strand barne- og ungdomsskole. Vi takker Knut Johan Monkan for mange fine år, og ønsker Håvar Inge Stenseth velkommen med på laget. 

 

Ordensregler
Alle skoler skal ha et ordensreglement. Det forklarer hvordan elevene skal oppføre seg på skolen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for både elever og foresatte. Ordensreglene for Strand barne- og ungdomsskole er politisk vedtatt. 

 

Ferie og fridager
Skoleåret skal bestå av totalt 190 skoledager. Oversikt over ferie og fridager finner du her.

 

Spesialundervisning
Alle elever har rett til å få en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære, tilpassede opplæringen, har rett til speisaludnervisning. Før en slik rett utløses, skal det gjøres tiltak på skolen før Psykisk-pedagogisk tjeneste (PPT) evt blir koblet på. Det skal vurderes og prøves ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort en sakkyndig vurdering. Deretter blir det gjort en henvendelse til PPT, i samråd med foreldrene, og PPT kan gjøre en sakkyndig vurdering, og deretter komme med en eventuell tilråding til skolen. Etter dette er det skolen som fatter et enkeltvedtak om eleven skal ha speisalundervisning eller ikke, og i hvilket omfang. Enkeltvedtak kan påklages av de foresatte jfr . forvaltningsloven (fvl) §28. Klagefristen er 3 uker jfr fvl. § 29.

Her kan du mer om hva et enkeltvedtak er.

Eleven eller foreldre/foresatte til eleven kan kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger. Undervisningspersonalet skal vurdere om en elev trenger spesialundervisning, og melde fra til rektor når slike behov er tilstede.

 

Elevenes læringsmiljø
Skolene i Osen kommune jobber etter Olweusprogrammet, som er et program som jobber mot mobbing og antisosial adferd. Målet er at begge skolene skal oppnå sertifisering i sitt arbeid mot mobbing. Olweusprogrammet skal både virke forebyggende og hjelpe til med løsning av akutte mobbesaker. Når ansatte har mistanke om mobbing, eller elever melder om mobbing, skal prosedyre i tråd med Olweusprogrammet settes i verk. Det er viktig at foresatte som har mistanke om mobbing gir beskjed til skolen så raskt som mulig, slik at undersøkelse og tiltak kommer raskt i gang.

I tillegg jobber skolen mye med Mangfold og inkludering og verdiordene trygghet, respekt, raushet og engasjement.

 

Skolene jobber i tråd med Opplæringslova og Forskrift til Opplæringslova.

 

Kontakt

Håvar Inge Stenseth
Rektor Strand barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 72 57 83 60