Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL COVID-19 TEMASIDE

(For other languages, click on the flag icon on the right side of the screen.)

Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

 

Nasjonale moderasjonsordninger av foreldrebetalingen i barnehage

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 2. Gratis kjernetid: Etter søknad kan det innvilges gratis kjernetid, 20 timer pr uke, for barn i alderen 2, 3, 4 og 5 år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

  Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Osen kommune følger de nasjonale satsene.

Fra 1.august 2021 kan man søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid dersom husstanden har mindre enn 583 650 i samlet inntekt. Gyldig dokumentasjon som viser husstandens samlede inntekt skal legges ved søknaden, og søknaden blir ikke behandlet før dette foreligger.

 

Det er Osen kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Barnehageåret går fra 15. august til 14. august året etter.
Frist for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er 1. juni dersom man skal få reduksjon hele barnehageåret. Søker du senere, må du påregne saksbehandlingstid, noe som gjør at  en evt reduksjon innvilges senere enn du forventer.


Dersom du får vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling, er du pliktet til å informere kommunen om det.

Søknadsrutiner

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet
 • Det er kommunen der barnet er folkeregisterregistrert som skal behandle søknad om reduksjon
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via vårt elektroniske søknadsskjema
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gis for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra søknadsmåneden/oppstartsmåneden og ut barnehageåret. 
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Beregningsgrunnlag

 • Gjeldende makspris
 • Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
 • Gratis kjernetid gjelder 2, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart. Foresatte må ha samlet årsinntekt under vedtatt inntektsgrense.​ 
 • Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 %  av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV

Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Osen kommune, Oppvekst og kultur, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder.
Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

Mer om moderasjonsordningene finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider her

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid