Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Osen kommunes budsjett for 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Offentlig ettersyn 30. november - 14. desember 2022.

Formannskapets forslag til budsjett skal i henhold til kommuneloven ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Ut fra ovenstående legger rådmannen frem for formannskapet, sitt forslag til budsjett for året 2023, samt økonomiplan for årene 2023 – 2026 til behandling.

Ut fra vedlagte oversikter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende innstilling til kommunestyret på budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023 – 2026:

Osen kommunestyre vedtar budsjett for Osen kommune 2023, drift og investering, i henhold til kommunelovens kapittel 14. 

 1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas slik det fremgår av fremlagte skjema «bevilgningsoversikter – drift» og skjema «til fordeling pr enhet». Kroner 95 190 805,- fordeles til drift og det settes av kr. 3 173 666,- til fond. Budsjettet vedtas på ansvarsnivå. 
 2. Osen kommunestyre vedtar i medhold av kommuneloven § 14 – 15, første ledd investeringsbudsjettet for 2023 med låneopptak på totalt kroner 7 690 000 vedtas slik det fremgår av framlagte skjema «bevilgningsoversikt investering» og «regnskapsoversikt investering». 
 3. Osen kommune tar opp lån i husbanken til videreformidling (startlån) i 2023 på totalt kroner 1 000 000,-. 
 4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår i henhold til kommunens økonomireglement. 
 5. Det kommunale skattøret fastsettes til 11,00 % jf. Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget for 2023 settes til kroner 31 413 100. 
 6. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt §§ 2, 3 og 4 vedtar Osen kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i Osen kommune for eiendomsskatteåret 2023.
  1. Eiendomsskatten omfatter faste eiendommer i hele kommunen jf. Eigedomsskattelova § 3 første ledd, bokstav a.
  2. Eiendomsskattesatsen er to promille, jf. Eigedomsskattelova § 11 og 13.
  3. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi, jf. Eigedomsskattelova § 11.
  4. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. Eigedomsskattelova § 25. 
 7. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og over-skattetakstnemnda jf. Eigedomsskattelova §§ 8 A-3 andre ledd og 20, og vedtekter for skattetakster, videreføres kommunestyrets vedtak i sak 16/14 av 31.03.14, 34/14 av 12.05.14 og 14/16 av 16.03.16, samt 74/19 av 27.11.2019 
 8. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2023 avsettes i kommunens disposisjonsfond.
 9. Budsjettkommentarer justeres i tråd med diskusjon i formannskapet før budsjettet legges ut til offentlig ettersyn og før det fremlegges til behandling i kommunestyret, 14.desember 2022.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 2 MB)